موقعیت معدن : ایران-مرکزی-محلات

نام سنگ : تراورتن تجرگان

ظرفیت تولید سالیانه: 90.000 تن