نمایندگی های گروه نیکفر

گروه نیکفر دارای نمایندگی های فعالی در کشور های

کانادا

ترکیه

عراق می باشد.