وقعیت معدن : ایران-اصفهان

نام سنگ : مرمریت کرم مارال

ظرفیت تولید سالیانه 60.000 تن.