وقعیت معدن : ایران-شیراز

نام سنگ : تراورتن کرم دهبید

ظرفیت تولید سالیانه :  120.000 تن.