موقعیت معدن : ایران-مرکزی-محلات

نام سنگ : تراورتن کرم دره بخاری

ظرفیت تولید سالیانه: 180.000 تن.